o projekcie

Projekt: „Centrum Nauki Creator” realizowany przez firmę Creator Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3 współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej.

Głównym celem projektu jest wdrożenie technologii ICT w proces nauczania uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu komputerowego, audiowizualnego, platformy e-learningowej i symulatorów medycznych.

Realizacja celów projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego RPO WL na lata 2007 – 2013: „Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia, z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu”.

Przedmiotem projektu jest zakup urządzeń i oprogramowania do świadczenia innowacyjnych usług szkoleniowych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 423 466,91 PLN. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 210 226,70 PLN.